PROGRAMUL CURSELOR REGULATE DE TRANSPORT PERSOANE (trafic județean și interjudețean) AUTOGARA TÂRNĂVENI. 

INFORMAȚII (Luni-Vineri 08:00 -16:00) : 0786048148

 

***********

ANUNȚ privind programul de lucru al S.P.C.L.E.P. Târnăveni şi documentele necesare cetăţenilor pentru punerea în legalitate cu acte de identitate

Programul de lucru S.P.C.L.E.P Târnăveni este:
Luni, miercuri joi, vineri: 08.30 – 16.30;
Marţi: 08.00 – 18.30.
Adresa: str. 22 Decembrie, nr.2, Târnăveni.
Telefon: 0265 443 417

Dorim să informăm cetăţenii asupra documentele necesare pentru punerea în legalitate, pentru diferite categorii de persoane:

1. Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea
documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei;
2. Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior;
3. Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor;
4. Eliberarea primului act de identitate după implinirea vârstel de 18 ani.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează personal titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afiă solicitantul. in cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul
mandatului.
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:
a) acte incheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, insoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a
poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
e) actul de identitate a unuia dintre părinţi sau aI reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.
Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a
găzduitorului. Declaraţia de primire in spaţiu a găzduitorului prevăzută la lit. b) poate fi dată in faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistuluide siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiuluiconsular al României.

1. Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei;
DOCUMENTE NECESARE:
-cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-actul de identitate, dacă este cazul;
-certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie(dacă este cazul), original;
-hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă(după caz), original;
-documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau a prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, adatei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în bazacăruia s-au modificat datele de stare civilă.

2. Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior;
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate, in cazul deteriorării;
– certificatul de naştere, original;
– certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
– hotărârea de divorţ, definitivă irevocabilă, după caz, original;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

3. Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor;
DOCUMENTE NECESARE:
-cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-actul de identitate, original;
-certificatul de naştere, original;
-certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
-hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;
-certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
-documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

4. Eliberarea primului act de identitate după implinirea vârstel de 18 ani.
DOCUMENTE NECESARE:
-cererea pentru eliberarea actului de identitate;
certificatul de naştere, original;
-documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
-declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.