ȘTIRI Târnăveni

În atenția furnizorilor de servicii sociale publici, privați și a asociațiilor profesionale din Municipiul Tarnăveni – întâlnire în 13 decembrie 2023

În conformitate cu art. 112 alin.3 lit.b si art.118 alin. 1 și 2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici şi privați și a asociațiilor profesionale.

De asemenea, în vederea aplicării atribuţiilor ce-i revin în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială (DAS) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia, potrivit art.3, alin.2, lit.g din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Direcția de Asistență Socială, în această perioadă centralizează datele privind serviciile sociale din Municipiul Târnăveni (publice şi private), necesare elaborării Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2024.

În vederea realizării unei analize cât mai realiste a serviciilor existente și a nevoilor de servicii sociale la nivelul municipiului Târnăveni, precum și a prevederilor Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune, invităm furnizorii de servicii sociale la întâlnirea organizată la sediul din str.Avram Iancu, nr.160, în data de 13.12.2023, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAS este dna Vescan Georgeta Liliana, şef serviciu – tel. 0721763544.